Ausstellungen Projektraum Ligsalzstrasse

2015 Frank Kreuder "Copy,Copy you"

2015 Christine Rath, Malerei

2016 Johannes Seyerlein "God to go" Photographie

2016 A. Eichlinger,  F. Buddeberg, A.Moll, D.Betz "Appointment"

         Schmuck

2016 Christine Rath,"almost stars", Malerei

2016 Stijn Jonckhere, Grafik

2016 Michael Ziegler "insight out"

2016 Hartmut Fenge, Malerei/Zeichnung

2016 Michael Vogelgesang, Photographie

2017 Christine Rath, Malerei, Groxi, Objekte

2017 Nils Jendrik, Malerei